showa
0

NOTA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) spółka SHOWA International (Holandia) B.V. (SHOWA) ma prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z jej witryny internetowej (showagroup.eu). Rozumiemy, że są Państwo świadomi własnych interesów związanych z prywatnością i dbają Państwo o nie, w związku z tym traktujemy je poważnie. SHOWA ceni sobie przejrzystość w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych użytkowników. Niniejsza Nota o ochronie prywatności opisuje zasady i praktyki spółki SHOWA w zakresie gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych, a także określa prawa Użytkownika do ochrony prywatności w kontekście należytego przestrzegania przepisów RODO i wszelkich przepisów prawa holenderskiego. Odwiedzając naszą stronę internetową, wyrażają Państwo zgodę i akceptują praktyki opisane w niniejszej Nocie o ochronie prywatności. Zdajemy sobie sprawę z faktu ponoszenia ciągłej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych i w związku z tym będziemy okresowo aktualizować niniejszą Notę o ochronie prywatności w miarę podejmowania przez nas nowych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych lub przyjmowania nowych zasad ochrony prywatności.

1. DANE KONTAKTOWE

SHOWA International (Holandia) B.V. z siedzibą w Strawinskylaan 1817, I Tower, (1077 XX) Amsterdam, Holandia (dalej „SHOWA”) jest administratorem danych. W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej Noty o ochronie prywatności należy odnieść się do punktu 11. „Pytania”.

2. KOGO DOTYCZY NINIEJSZA NOTA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI?

Niniejsza Nota o ochronie prywatności dotyczy osób odwiedzających witrynę internetową SHOWA (showagroup.eu).

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

SHOWA przetwarza dane osobowe podane przez Państwa, dane osobowe wygenerowane podczas Państwa wizyty w naszej witrynie internetowej oraz dane osobowe, które uzyskaliśmy z innych źródeł, takich jak platformy społecznościowe połączone z naszą witryną internetową:

Dane osobowe podane przez Użytkownika: dane kontaktowe i inne dane osobowe, w tym między innymi imiona i nazwisko, wiek, płeć, adresy, numery telefonów i adresy e-mail podawane za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub innych formularzy internetowych. Użytkownik ma możliwość korzystania z większości usług oferowanych za pośrednictwem witryny internetowej bez podawania danych osobowych.
Dane osobowe uzyskane lub wygenerowane w naszej witrynie internetowej: adres IP, zachowanie podczas przeglądania strony internetowej, tj. informacje o pierwszej wizycie, poprzedniej i bieżącej wizycie, odwiedzanych stronach i sposobie poruszania się po witrynie internetowej.
Inne dane osobowe: nasze usługi ulegają dynamicznym zmianom i często wprowadzamy nowe funkcje, które mogą wymagać zbierania nowych informacji. Jeżeli zbierzemy znacząco różne dane osobowe lub znacząco zmienimy sposób ich wykorzystywania, powiadomimy o tym Użytkownika i będziemy mogli dokonać zmian w niniejszej Nocie o ochronie prywatności.

4. WITRYNY INTERNETOWE STRON TRZECICH

W naszej witrynie internetowej znajdują się hiperłącza do stron innych podmiotów oraz przyciski mediów społecznościowych. Niniejsza Nota o ochronie prywatności nie obejmuje linków do innych witryn internetowych znajdujących się w tej witrynie. W przypadku korzystania z linku znajdującego się w naszej witrynie, a prowadzącego do witryny osób trzecich, SHOWA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za usługi świadczone przez takie platformy społecznościowe. SHOWA nie ponosi również odpowiedzialności za politykę prywatności i korzystanie z plików cookie na tychże witrynach i platformach społecznościowych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o polityce prywatności na innych stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika.

Showa

5. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika do rozmaitych celów:

Informowanie Użytkownika o usługach. Wykorzystujemy dane w celu informowania Użytkownika o produktach i usługach SHOWA, wysyłając do niego wiadomości pocztą tradycyjną oraz elektroniczną oraz wdrażając rozmaite kampanie informacyjne.
Świadczenie usług. Wykorzystujemy te dane w celu dostarczania produktów kupującym.
Obsługa klienta. Wykorzystujemy dane (które mogą obejmować wiadomości Użytkownika) w celu badania, reagowania na żądania, zapytania oraz skargi i problemy serwisowe (np. błędy) oraz ich rozwiązywania.
Prowadzenie badań i sondaży. Wykorzystujemy te dane w celu prowadzenia badań ankietowych i testów monitorowania produktów.
Ulepszanie i zabezpieczanie naszej witryny internetowej (showagroup.eu). Wykorzystujemy dane na temat Użytkownika w celu świadczenia usług, wspierania i ulepszenia naszych usług w taki sposób, aby były bardziej odpowiednie i przydatne dla Użytkownika i innych osób.
Przygotowanie i analiza statystyk dotyczących użytkowników. Wykorzystujemy te dane do tworzenia zbiorczych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Na przykład możemy wykorzystywać dane Użytkownika w celu generowania statystyk dotyczących naszych użytkowników lub trendów demograficznych dotyczących osób odwiedzających naszą witrynę.
Bezpieczeństwo i śledztwa. Wykorzystujemy dane Użytkownika, jeżeli uznamy, że jest to konieczne do celów bezpieczeństwa lub w celu zbadania ewentualnych oszustw lub innych naruszeń niniejszej Noty o ochronie prywatności i/lub prób zaszkodzenia osobom odwiedzającym naszą witrynę internetową.

6. PRAWNE PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Głównymi podstawami prawnymi, na których opiera się SHOWA to:

Zgoda: Użytkownik stale ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych mającego miejsce przed jej cofnięciem;
Umowa (zawarcie umowy): będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy;
Obowiązek prawny;
Żywotne interesy Użytkownika: w celu ich ochrony, jeżeli zajdzie taka potrzeba; i/lub
Uzasadniony interes: możemy również przetwarzać dane osobowe Użytkownika, jeżeli jest to związane z naszym uzasadnionym interesem i nie naruszamy jego prywatności w sposób nieproporcjonalny.

7. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe Użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne i zostaną usunięte najszybciej jak to będzie możliwe w związku z celami przetwarzania tychże danych osobowych (patrz pkt 5) lub w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona potrzeba biznesowa (np. w celu świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika albo w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

Jeżeli nie zajdzie ciągła uzasadniona potrzeba przetwarzania danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu przechowywania danych osobowych w archiwalnych kopiach zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać te dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do momentu ich usunięcia.

W razie pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących okresów przechowywania danych prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta info@showagroup.eu.

8. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Okresowo jesteśmy zmuszeni do udostępniania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim:

Usługodawcy. Możemy korzystać z usług dostawców (podmiotów przetwarzających), aby uzyskać pomoc w świadczeniu naszych usług (np. konserwacja, analiza, audyt, płatności, wykrywanie nadużyć finansowych, marketing i rozwój). Będą oni mieli dostęp do danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonywania tych zadań w naszym imieniu i będą zobowiązani do nieujawniania ani niewykorzystywania ich do innych celów. Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie na podstawie naszych wytycznych. Na przykład współpracujemy z dostawcami usług oferującymi rozwiązania SaaS (Software as a Service) lub usługi hostingowe. Zatrudniamy również dostawców usług IT, którzy wspierają bezpieczną i stabilną pracę naszych systemów. W przypadku zaangażowania strony trzeciej do przetwarzania danych osobowych, przeprowadzimy dokładne prześwietlenie takiej strony trzeciej i będziemy sprawować nad nią odpowiedni nadzór w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania danymi osobowymi. Zawrzemy umowę o przetwarzaniu danych z podmiotami przetwarzającymi spełniającymi wymagania określone przepisami RODO.
Ujawnianie danych wymagane prawem. Możemy zostać zmuszeni do udostępniania danych osobowych, jeżeli uznamy, że jest to wymagane przepisami prawa lub w celu ochrony praw i bezpieczeństwa naszych i Użytkownika. Możliwe, że będziemy musieli ujawnić informacje o Użytkowniku, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, postanowieniami nakazu sądowego lub decyzją podjętą w ramach innego postępowania sądowego, lub jeżeli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie takiej informacji jest zasadnie konieczne. Staramy się powiadamiać osoby odwiedzające o prawnych wymaganiach dotyczących ich danych osobowych, jeżeli w naszej opinii jest to właściwe, o ile nie jest to zakazane przepisami prawa lub nakazem sądowym lub gdy żądanie ma charakter nagły. Możemy kwestionować takie żądania, jeżeli uznamy, według własnego uznania, że są one zbyt szerokie, niejasne lub nie opierają się na odpowiednich uprawnieniach.
Zmiana w zakresie podmiotu kontrolującego spółkę lub sprzedaży. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika w ramach sprzedaży, fuzji lub zmiany w zakresie podmiotu kontrolującego spółkę, lub w ramach przygotowań do któregokolwiek z tych wydarzeń. Każdy inny podmiot, który dokona nabycia naszej spółki lub jej części będzie miał prawo do dalszego wykorzystywania danych osobowych, ale wyłącznie do celów i w sposób określony w niniejszej Nocie o ochronie prywatności, o ile Użytkownik nie wyrazi zgody na inne postanowienia.
Użytek komercyjny. Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim w celach komercyjnych.

Showa

9. TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Być może będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przekazujemy dane osobowe podmiotom spoza EOG wyłącznie wtedy, gdy zostanie zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub zostaną wprowadzone szczególne zabezpieczenia [na przykład poprzez wykorzystanie standardowych klauzul umownych UE (ochrona danych)] lub gdy ma zastosowanie prawne odstępstwo lub zwolnienie z tego obowiązku.

10. JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z przepisami RODO i obowiązującym ustawodawstwem oraz w zależności od okoliczności, Użytkownik ma następujące prawa w tym zakresie:

Informacja, dostęp do danych osobowych i ich korygowanie: Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji o rodzaju i treści danych osobowych przechowywanych lub przetwarzanych przez SHOWA lub strony trzecie oraz do żądania poprawienia i/lub zmiany przechowywanych nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
Usuwanie i ograniczenie zakresu danych osobowych: w pewnych okolicznościach możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania lub usunięcie danych osobowych Użytkownika;
Sprzeciw: Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych osobowych lub poprosić o ograniczenie zakresu ich wykorzystania;
Przenoszenie danych: Użytkownik może zażądać kopii swoich danych osobowych i przekazania ich innej stronie.
W razie pytań należy odnieść się do punktu 11. „Pytania”, a my wesprzemy Państwa w tym procesie.

11. PYTANIA

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Notą o ochronie prywatności prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta +31 (0) 88 00 421 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@showagroup.eu.

12. SKARGI?

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu postępowania z danymi osobowymi prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na info@showagroup.eu lub kontakt telefoniczny +31 (0) 88 00 421 00. Z chęcią pomożemy znaleźć rozwiązania wszelkich problemów. Jeżeli nawiązanie kontaktu z nami nie rozwiąże Państwa skargi, mogą Państwo skontaktować się z Holenderskim Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

13. ZMIANY

Regularnie sprawdzamy naszą Notę o ochronie prywatności i dlatego nasza Polityka prywatności może okresowo ulegać zmianom. Będziemy publikować wszelkie zmiany w Polityce prywatności w niniejszej witrynie, a jeżeli zmiany będą znaczące, będziemy informować o nich w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług, również za pośrednictwem witryny internetowej lub poczty elektronicznej o zmianach w Polityce prywatności). Dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej po opublikowaniu lub wysłaniu powiadomienia o zmianach w niniejszej Nocie o ochronie prywatności oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zaktualizowane zapisy Noty o ochronie prywatności.

Niniejsza Nota o ochronie prywatności została zaktualizowana w dniu 23 maja 2018 r.

Udostępnij tę stronę