showa
0

:INTEGRITETSMEDDELANDE

SHOWA International (Nederländerna) B.V. (SHOWA) kan behandla personuppgifter, enligt definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), när du använder deras webbplats (showagroup.eu). Vi förstår att du är medveten och angelägen om din personliga integritet, och vi tar det på största allvar. SHOWA vill vara tydliga med hur vi behandlar dina personuppgifter. Det här meddelandet beskriver SHOWA:s policyer och praxis vad gäller insamling och användning av dina personuppgifter, samt dina rättigheter enligt GDPR och all relaterad nederländsk lagstiftningen. Genom att besöka vår webbplats godkänner och samtycker du till de villkor som anges i detta integritetsmeddelade. Vi är medvetna om att dataskydd är ett fortlöpande ansvar och därför kommer vi då och då att uppdatera integritetsmeddelandet allteftersom vi ändrar det sätt på vilket vi hanterar personuppgifter eller antar nya integritetspolicyer.

1. KONTAKTUPPGIFTER

SHOWA International (Nederländerna) B.V. är personuppgiftsansvarig och har sitt huvudkontor på Strawinskylaan 1817, I Tower, (1077 XX) Amsterdam, Nederländerna (”SHOWA”). I avsnitt 11 (Frågor) hittar du information om vart du vänder dig om du har frågor eller kommentarer om detta integritetsmeddelande.

2. VEM GÄLLER DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE?

Integritetsmeddelandet gäller besökare på SHOWA:s webbplats (showagroup.eu).

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

SHOWA behandlar personuppgifter som du har gett oss, personuppgifter som genereras under ditt besök på vår webbplats och personuppgifter som vi erhållit från andra källor som t.ex. sociala plattformar som är länkade till vår webbplats:

Personuppgifter du lämnar: kontaktuppgifter och andra personuppgifter, bl.a. namn, ålder, kön, adresser, telefonnummer och e-postadresser, som tillhandahålls via kontaktformulär eller andra webbformulär. Du kan använda de flesta tjänster som erbjuds genom webbplatsen utan att ange dina personuppgifter.
Personuppgifter som erhållits genom eller genererats på vår webbplats: din IP-adress och ditt surfbeteende på webbplatsen, t.ex. information om ditt första besök, tidigare besök och nuvarande besök, vilka sidor du besökt och hur du navigerar på webbplatsen.
Andra personuppgifter: våra tjänster är dynamiska och vi introducerar ofta nya funktioner som innebär att vi behöver samla in ny information. Om vi samlar in personuppgifter som skiljer sig från de vi anger här på ett betydande sätt, eller om vi ändrar det sätt på vilket vi använder dina uppgifter på ett betydande sätt, så meddelar vi dig och vi kan även komma att ändra detta integritetsmeddelande.

4. TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till webbplatser som tillhör andra parter och knappar för sociala medier. Detta integritetsmeddelande täcker inte länkarna på vår webbplats som länkar till andra webbplatser. Om du använder en länk från vår webbplats till en tredje parts webbplats ansvarar inte SHOWA för innehållet på sådana webbplatser eller tjänsterna på de sociala plattformarna. SHOWA ansvarar inte heller för integritetspolicyn och användningen av kakor på dessa webbplatser och sociala plattformar. Vi rekommenderar att du läser igenom integritetsmeddelandena på de andra webbplatserna du besöker.

Showa

5. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål:

Informera dig om tjänster. Vi använder uppgifterna för att informera dig om SHOWA:s produkter och tjänster genom att skicka post eller e-postmeddelanden till dig och genomföra olika kampanjer.
Leverera tjänster. Vi använder uppgifterna för att leverera produkter till köpare.
Kundsupport. Vi använder de uppgifter (vilka kan bestå av meddelanden från dig) vi behöver för att utreda, svara på och lösa krav, förfrågningar, klagomål och problem med tjänsten (t.ex. buggar).
Genomföra tester och undersökningar. Vi använder uppgifterna för att genomföra enkätundersökningar och produktövervakningstester.
Förbättra och säkra vår webbplats (showagroup.eu). Vi använder uppgifterna som vi har om dig för att tillhandahålla support och göra våra tjänster mer relevanta och användbara för dig och andra.
Förbereda och analysera användarstatistik. Vi använder uppgifterna för att ta fram aggregerade insikter som inte identifierar dig. Vi kan till exempel använda dina uppgifter för att skapa statistik om våra användare, som den demografiska distributionen av besökare på vår webbplats.
Säkerhet och utredningar. Vi använder dina uppgifter om vi tror att det är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att utreda eventuell brottslighet eller andra överträdelser av detta integritetsmeddelande och/eller försök att skada våra besökare.

6. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

De huvudsakliga rättsliga grunderna som SHOWA använder är:

Samtycke: du har alltid rätt att när som helst återkalla de samtycken du ger oss till att behandla dina personuppgifter. Återkallade av samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen före återkallelsen.
(Conclusion of) an agreement: we will process your personal data if and to the extent necessary to enter into or for the performance of a contract;
En rättslig förpliktelse
Dina grundläggande intressen: för att skydda dessa vid behov, och/eller
Ett legitimt intresse: vi kan också behandla dina personuppgifter om vi har ett legitimt intresse och inte gör intrång i din integritet på ett oproportionerligt sätt.

7. LAGRING AV UPPGIFTER

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och de raderas så snart det är rimligt möjligt när de inte längre behövs för de ändamål som anges i paragraf 5. Vi kan emellertid behålla dem om det föreligger ett pågående legitimt affärsbehov (till exempel för att tillhandahålla en tjänst som du har bett om eller för att uppfylla tillämpliga rättsliga, skatterrelaterade och redovisningsrelaterade krav).

När vi inte har några pågående legitima affärsbehov av att behandla dina personuppgifter raderar eller anonymiserar vi dem. Om detta inte är möjligt (t.ex. på grund av att dina personuppgifter lagras i säkerhetskopieringsarkiv) lagrar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolerar dem från ytterligare behandling tills det går att radera dem.

Om du har frågor eller behöver mer information om våra perioder för lagring av uppgifter kan du kontakta vår kundtjänst: info@showagroup.eu.

8. DELA PERSONUPPGIFTER MED TREDJE PARTER

Vi kan ibland behöva dela dina personuppgifter med tredje parter:

Tjänsteleverantörer. Vi kan använda tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänsterna (t.ex., underhåll, analys, granskning, betalningar, upptäckt av bedrägerier, marknadsföring och utveckling). De har tillgång till dina uppgifter i den utsträckning det rimligen kan behövas för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och de får inte lämna ut dem eller använda dem för andra ändamål. Personuppgiftsbiträden får endast behandla dina personuppgifter baserat på våra anvisningar. Vi arbetar till exempel med tjänsteleverantörer som erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) eller värdtjänster. Vi anlitar även IT-tjänsteleverantörer som ger support för säker och stabil drift av våra system. Om vi anlitar en tredje part för att hanterar personuppgifter gör vi en grundlig bakgrundskontroll av den tredje parten och övervakar den tredje parter för att säkerställa att de hanterar personuppgifterna på ett säkert sätt. Vi ingår avtal som uppfyller de krav som fastställs i GDPR med personuppgiftsbiträdena.
Rättsliga utlämnanden. Vi kan behöva dela dina uppgifter när vi anser att det krävs enligt lag eller för att skydda dina och våra rättigheter och din och vår säkerhet. Det är möjligt att vi kan behöva lämna ut uppgifter om dig när detta krävs enligt lag, om vi kallas inför rätta eller i samband med andra rättsliga processer eller om vi i god tro anser att det är rimligen nödvändigt. Vi försöka informera besökarna om rättsliga begäranden om deras personuppgifter när vi bedömer det lämpligt, såvida det inte är förbjudet enligt lag eller domstolsbeslut eller när begäran är en nödsituation. Vi kan bestrida sådana krav när vi anser att begärandena är överdrivna, vaga eller inte görs med rätt behörighet.
Förändring av kontroll eller försäljning. Vi kan också dela dina personuppgifter som en del av en försäljning, sammanslagning eller förändring av kontroll, eller under förberedelsen för något av dessa evenemang. Andra enheter som köper oss eller en del av vårt företag har rätt att fortsätta att använda dina uppgifter, men endast för de ändamål och på det sätt som fastställs i detta integritetsmeddelande, såvida du inte samtycker till något annat.
Kommersiell användning. Dina personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part för kommersiella ändamål.

Showa

9. ÖVERFÖRING UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Vi kan behöva överföra dina personuppgifter till parter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi överför endast personuppgifter till parter utanför EES om vi kan säkerställa att personuppgifterna skyddas på lämpligt sätt eller om specifika skydd implementerats (till exempel genom att använda EU:s standardavtalsklausuler om dataskydd) eller om ett rättsligt undantag gäller.

10. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER I SAMBAND MED DINA PERSONUPPGIFTER?

Enligt GDPR och tillämplig lagstiftning, och beroende på omständigheterna, har du rättigheter vad gäller:

Information, åtkomst och rättelse av dina personuppgifter: du har rätt att få information om vilken typ av personuppgifter och vilka personuppgifter som lagras och behandlas av SHOWA eller av tredje parter och att begära rättelse och/eller ändring av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras.
Radering och begränsning av personuppgifter: under vissa förhållanden är det möjligt att begära begränsning av behandlingen eller radering av dina personuppgifter.
Invändning: du kan invända mot användningen av dina personuppgifter eller begära att användningen av dem begränsas.
Dataportabilitet: du kan begära en kopia av dina personuppgifter och att de överförs till en annan part.
I avsnitt 11 (Frågor) hittar du information om vart du vänder dig om du har frågor om detta. Vi hjälper dig med processen.

11. FRÅGOR

Om du har frågor angående integritetsmeddelandet kan du kontakta vår kundtjänst +31 (0) 88 00 421 00 eller via e-post info@showagroup.eu.

12. KLAGOMÅL?

Om du har klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@showagroup.eu eller ringa +31 (0) 88 00 421 00. Vi hjälper dig gärna att hitta en lösning. Om vi inte lyckas lösa ditt problem på ett tillfredställande sätt kan du kontakta den nederländska myndigheten för skydd av personuppgifter.

13. ÄNDRINGAR

Vi granskar regelbundet vårt integritetsmeddelande och därför kan det ändras då och då. Vi publicerar alla ändringar av integritetsmeddelandet på denna sida och om ändringarna är betydande tillhandahåller vi ett mer framträdande meddelande (inklusive, för vissa tjänster, en webbplats eller ett e-postmeddelande med ändringarna av integritetsmeddelandet). Varje gång du använder vår webbplats efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om våra ändringar av detta integritetsmeddelande samtycker du till det uppdaterade integritetsmeddelandet.

Det här integritetsmeddelandet uppdaterades senast den 23 maj 2018.

Dela denna sida