showa
0

FortrolighedspolitikY

SHOWA International (Holland) B.V. (SHOWA) kan foretage behandling af dine persondata, som beskrevet i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), når du benytter hjemmesiden (showagroup.eu). Vi forstår, at du er opmærksom på og værner din ret til privatliv – og det tager vi naturligvis alvorligt. SHOWA mener, det er vigtigt, at der er klarhed omkring, hvordan vi behandler dine persondata. Denne meddelelse om beskyttelse af persondata oplyser dig om SHOWAs politikker og praksis hvad angår indsamling og brug af dine persondata. Du kan også se, hvilke rettigheder du har i forhold til dine data. Disse rettigheder er i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og enhver hollandsk lovgivning på området. Ved at besøge vores hjemmeside, accepterer du og samtykker til de procedurer, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af persondata. Vi erkender, at datafortrolighed er et vedvarende ansvar. Derfor vil vi fra tid til anden opdatere denne meddelelse om beskyttelse af persondata, når vi iværksætter ny praksis for persondata eller indfører nye politikker om beskyttelse af persondata.

1. KONTAKTOPLYSNINGER

SHOWA International (Nederlandene) B.V. er dataansvarlig og har hovedsæde på Strawinskylaan 1817, I Tower, (1077 XX) Amsterdam, Holland (”SHOWA”). Har du spørgsmål eller kommentarer angående denne meddelelse om beskyttelse af persondata, kan du se, hvordan du kontakter os i punkt 11. ”Spørgsmål”.

2. HVEM GÆLDER DENNE MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONDATA FOR?

Denne Meddelelse om beskyttelse af persondata gælder for alle besøgende på SHOWAs hjemmeside (showagroup.eu).

3. HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI?

SHOWA behandler persondata, du har givet os og persondata, der genereres under dit besøg på vores hjemmeside. Derudover behandler vi persondata, vi har fået fra andre kilder fx de sociale medier, der har forbindelse til vores websted:

Persondata, du giver os: Kontaktoplysninger og andre persondata, herunder – men ikke begrænset til – navn, alder, køn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, som du indsætter i kontaktformularer eller andre webformularer. Du kan bruge de fleste serviceydelser på vores hjemmeside uden at opgive dine personoplysninger.
Persondata, vi modtager gennem vores hjemmeside, eller som genereres på vores hjemmeside: Din IP-adresse og din færden på hjemmesiden såsom oplysninger om dit første besøg, tidligere besøg og igangværende besøg, samt hvilke sider du har besøgt og den måde, hvorpå du navigerer rundt på hjemmesiden.
Andre persondata: Vores serviceydelser er dynamiske, og vi introducerer ofte nye funktioner, som kan nødvendiggøre indsamling af nye oplysninger. Hvis vi begynder at indsamle persondata, der er væsentligt anderledes end de før indsamlede, eller hvis vi i væsentlig grad ændrer den måde, hvorpå vi bruger dine data, vil vi give dig besked og muligvis også ændre denne meddelelse om beskyttelse af persondata.

4. TREDJEPARTERS HJEMMESIDER

Vores hjemmeside indeholder hyperlinks til hjemmesider, der tilhører andre parter – og knapper til sociale medier. Denne meddelelse om beskyttelse af persondata gælder ikke for links på dette websted, der tager dig videre til andre websteder. Hvis du benytter et link fra vores websted og bliver taget videre til en tredjeparts hjemmeside, er SHOWA er ikke ansvarlig for indholdet eller serviceydelserne på disse sociale platforme. SHOWA er heller ikke ansvarlig for disse hjemmesiders og sociale platformes politik om beskyttelse af persondata og brug af cookies. Vi opfordrer dig til at læse politikken om beskyttelse af persondata på alle andre hjemmesider, du besøger.

Showa

5. HVAD BRUGER VI DINE PERSONDATA TIL?

Vi bruger dine persondata til forskellige formål:

At informere dig om serviceydelser. Vi bruger dine data til at informere dig om SHOWAs produkter og serviceydelser per post eller e-mail samt til at iværksætte forskellige kampagner.
Levere vores serviceydelser. Vi bruger dine data for at kunne levere produkter til dig som vores kunde.
Kundesupport. Vi bruger de data (som kan omfatte din kommunikation med os), der er nødvendige for at undersøge, svare på og efterleve krav, forespørgsler og reklamationer samt serviceproblemer (fx it-fejl).
Foretage tests og undersøgelser. Vi bruger persondata til at foretage spørgeskemaundersøgelser og produktovervågningstests.
Forbedre vores hjemmeside (showagroup.eu) og øge og sikkerheden derpå. Vi bruger de data, vi har om dig, til at levere og yde support på vores serviceydelser, og til at gøre dem mere relevante og nyttige for dig og andre.
Udarbejde og analysere brugerstatistikker. Med henblik på at få indsigt i vores besøgende bruger vi data, der ikke identificerer dig, i sammenfattet form. Vi kan fx bruge dine data til at udearbejde statistikker over vores brugere, fx den demografiske fordeling af de besøgende på vores hjemmeside.
Sikkerhed og undersøgelser. Vi bruger dine data, hvis vi mener, det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller til at undersøge en formodning om svindel eller andre overtrædelser af denne meddelelse om beskyttelse af persondata og/eller forsøg på at skade vores besøgende.

6. JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

De primære juridiske grunde, SHOWA beror på, er:

Samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagetrække et samtykke, du har givet til behandling af dine persondata. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foregået inden tilbagetrækningen.
(Indgåelse af) en kontrakt: Vi vil behandle dine persondata, hvis vi indgår en kontrakt med dig og behandle dem – i det omfang det er nødvendigt – for opfyldelse af denne kontrakt.
En juridisk forpligtelse.
Dine vitale interesser: For at beskytte disse, hvis der er behov herfor
En legitim interesse: Vi kan også behandle dine persondata, hvis vi har en legitim interesse i at gøre det, og hvis denne behandling ikke uforholdsmæssigt krænker dit privatliv.

7. OPBEVARING AF DATA

Din persondata vil ikke blive opbevaret i længere tid end nødvendigt og vil blive slettet så hurtigt, som det med rimelighed er muligt afhængigt af formålene, hvortil dine persondata er blevet behandlet (se punkt. 5). Dine data opbevares så længe, vi har et legitimt, forretningsmæssigt behov for at gøre det (fx for at levere en serviceydelse, du har anmodet om, eller for at overholde gældende juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav).

Når vi ikke har noget fortsat legitimt, forretningsmæssigt behov for at behandle dine personoplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem. Skulle dette ikke være muligt (fx kan dine persondata være opbevaret i sikkerhedskopieringsarkiver), vil vi lagre dine persondata på sikker vis og isolere dem fra enhver videre behandling, indtil sletning er muligt.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker flere oplysninger om vores opbevaringsperioder for data, kan du henvende sig til vores kundeservice [[email protected] / +31 (0) 88 00 421 00].

8. VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA TIL TREDJEPART

Indimellem er det nødvendig for at os at give dine persondata videre til tredjepart:

Serviceudbydere. Vi kan benytte bestemte serviceudbydere (disse håndterer data og er dermed databehandlere), som hjælper os med at levere vores serviceydelser. Fx vedligeholdelse, analyse, revision, betaling, sporing, marketing og udvikling. Disse databehandlere vil have adgang til de af dine oplysninger, som med rimelighed er nødvendige for at udføre disse opgaver på vegne af os, og de er forpligtet til ikke at oplyse eller bruge dem til andre formål. Disse databehandlere må kun behandle dine persondata ifølge vores instrukser. Vi samarbejder fx med serviceudbydere, der tilbyder SaaS-løsninger (software som en service) eller hostingtjenester. Derudover ansætter vi it-serviceleverandører til at yde support for at sørge for sikker og stabil drift af vores systemer. Hvis vi engagerer en tredjepart, der kommer til at håndtere personoplysninger, vil vi foretage en grundig baggrundsundersøgelse af denne tredjepart og føre behørigt tilsyn hermed med henblik på at kontrollere, at personoplysninger forvaltes på sikker vis. Vi vil desuden indgå en aftale, der opfylder kravene i EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), med disse databehandlere.
Juridisk udlevering. Vi kan få brug for at videregive dine data, når vi mener, det er påkrævet ifølge lov eller for at værne om dine og vores rettigheder og sikkerhed. Det er muligt, at vi er nødt til at udlevere oplysninger om dig, hvis vi pålægges dette i forbindelse med lovkrav, stævning eller andre juridiske processer, eller hvis vi i god tro mener, at udleveringen med rimelighed er nødvendig. Vi forsøger at oplyse besøgende om lovmæssige krav i forhold til deres persondata, når dette, ud fra vores vurdering, er relevant, medmindre det er forbudt ifølge lov eller retskendelse, eller hvis anmodningen om dataudlevering er en nødsituation. Vi kan gøre indsigelse mod anmodninger om dataudlevering, hvis vi efter vores eget skøn mener, at disse er ude af proportioner, uklare eller mangler behørig autoritet.
Overtagelse og salg. Vi kan også videregive dine persondata i forbindelse med salg, fusion eller overtagelse, eller som forberedelse til en af disse hændelser. Enhver anden entitet, der opkøber os, eller en del af vores forretning, har ret til at fortsætte med at bruge dine data, men kun til de formål, der er fastsat i denne meddelelse om beskyttelse af persondata, medmindre du accepterer andet.
Kommerciel brug. Din persondata vil ikke blive videregivet til tredjepart til kommercielle formål.

Showa

9. OVERFØRSEL UD AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Vi kan få brug for at overføre dine persondata til tredjepart uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Vi vil kun overføre persondata til parter uden for EØS, hvis disse parter er i stand til at garantere et passende beskyttelsesniveau for persondata, eller hvis de benytter særlige sikkerhedsforanstaltninger(fx EU’s standardkontraktbestemmelser vedr. databeskyttelse), eller hvis en delvis ophævelse af bestemmelserne eller en undtagelse finder sted.

10. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU MED HENSYN TIL DINE PERSONDATA?

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og gældende lovgivning, og afhængigt af omstændighederne, har du følgende rettigheder i forhold til dine persondata:

Oplysning, adgang og berigtigelse: Du har ret til at få oplyst typen og indholdet af de persondata, der er gemt eller behandlet af SHOWA eller af tredjepart. Derudover har du ret til at anmode om rettelse af og/eller ændring af forkerte eller ufuldstændige persondata, der opbevares om dig.
Sletning og begrænsning af persondata: Under visse omstændigheder er det muligt at bede om at få begrænset behandlingen af dine persondata, eller få dem slettet.
Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod brugen af dine persondata eller bede om, at brugen af dem begrænses.
Dataportabilitet: De kan rekvirere en kopi af dine persondata og bede om at få denne sendt til en anden part.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysninger i punkt 11. ”Spørgsmål”, så vi kan hjælpe dig.

11. SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til denne meddelelse om beskyttelse af persondata, kan du kontakte vores kundeservice +31 (0) 88 00 421 00 eller per e-mail [email protected].

12. KLAGER?

Hvis du vil klage over måden, hvorpå vi håndterer dine persondata, kan du henvende dig per e-mail til [email protected] eller ringe til os på +31 (0) 88 00 421 00. Vi hjælper dig gerne med at finde en løsning. Skulle problemet ikke være løst efter din henvendelse, kan du kontakte den hollandske datamyndighed.

13. ÆNDRINGER

Vi reviderer regelmæssigt vores meddelelse om beskyttelse af persondata, og der kan således forekomme ændringer i vores politik om beskyttelse af persondata fra tid til anden. Vi vil udgive enhver ændring af vores politik om beskyttelse af persondata på denne side. Hvis ændringerne er signifikante, vil vi give dig besked på en mere iøjnefaldende måde (herunder vil vi for visse serviceydelser give besked om ændringer af vores Politik om beskyttelse af persondata via e-mail). Fortsætter du med at benytte vores hjemmeside, efter at vi har udgivet eller sendt en besked om ændringer af denne meddelelse om beskyttelse af persondata, er det ensbetydende med, at du samtykker til meddelelsen om beskyttelse af persondata.

Denne meddelelse om beskyttelse af persondata blev sidst opdateret den 23. maj 2018.

Del denne side